Vereniging

Op 30 december 2009 is de Veteranen Vereniging Curaçao officieel opgericht bij notariële akte. De doelstelling van de vereniging is het optreden als belangenbehartiger van alle op Curaçao wonende veteranen van verschillende strijdtonelen en vredesmissies.

Daarnaast heeft de VVC als doelstelling het bevorderen van de onderlinge contacten tussen op Curaçao wonende veteranen en oud-militairen en het organiseren van reünies. Tevens woont de vereniging officiële plechtigheden zoals commando overdrachten en herdenkingen bij.

Ten slotte heeft de VVC als doelstelling om, waar nodig, veteranen met uitzending gerelateerde klachten door te kunnen verwijzen naar deskundige zorginstanties.

Veteranen café

Ongeveer zes keer per jaar wordt er een veteranen café gehouden, waarbij gemiddeld tussen de 60 en 70 veteranen en oudgedienden genieten van een hapje en een drankje.

Veteranencafé’s worden op verschillende locaties op het eiland georganiseerd. Bij deze bijeenkomsten zijn alle veteranen, oudgedienden en iedereen die in dienst gezeten heeft of lid is van COM, KNVRO etc. welkom.

Als er hoogwaardigheidsbekleders van het Ministerie van Defensie of van de Krijgsmachtdelen op het eiland op bezoek zijn, trachten de organisatoren een veteranencafé te organiseren.

Voorzitter

Stacks Image 233


Ruud de Dood

Secretaris

Stacks Image 245


Lex van der Werff

Penningmeester

Stacks Image 253

Remy Haasdijk

Public Relations

Stacks Image 259

Rob van Reusel

Activiteiten Commissie

Stacks Image 598


Sam Visser

Doelstelling

Doel van de Veteranen Vereniging Curaçao (hierna VVC) is om op te treden als belangenbehartiger van alle op Curaçao wonende veteranen van verschillende strijdtonelen en vredesmissies. Hierbij wordt gestreefd om de maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle op Curaçao wonende veteranen te bevorderen. Daarnaast heeft de VVC als doelstelling het bevorderen van onderlinge contacten tussen op Curaçao wonende veteranen en oud-militairen en het organiseren van reünies. Ten slotte heeft de VVC als doelstelling om waar nodig veteranen te kunnen verwijzen naar deskundige zorginstanties. Hiervoor staat de VVC in voortdurende dialoog met het Ministerie van Defensie, de Nederlandse overheid en de Curaçaose overheid.

Leden

De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en ereleden. Als gewone leden worden toegelaten alle op Curaçao wonende veteranen zoals deze onder de definitie van het Nederlandse Veteranen Instituut vallen.

Veteranen zijn alle gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk der Nederlanden hebben gediend onder oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies binnen of buiten het verband van de Verenigde Naties. Nadrukkelijk wordt hierbij inbegrepen het personeel van het voormalig Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en de vaarplichtige koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog.

Als buitengewone leden worden toegelaten alle op Curaçao wonende oud-militairen en andere leden van een van de reeds bestaande militaire verenigingen en bonden, waaronder Contact Oud Mariniers, oud Commando’s, Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reserve Officieren (KNVRO), Algemene Vereniging Reserve Militairen (AVRM), etc.

Als ereleden worden door toegelaten personen die zich in het bijzonder hebben ingezet voor de vereniging en de doelstellingen van de vereniging. Ereleden worden uitsluitend unaniem door het bestuur benoemd. Bij uitnodigingen en activiteiten wordt verstaan onder leden zowel de gewone, buitengewone als ereleden, tenzij anders vermeld. Enkele activiteiten zijn specifiek bedoeld voor veteranen. Dit betreft o.a. activiteiten waarvoor een specifieke doelsubsidie is ontvangen.
Ledenondersteuning

De VVC is van mening dat zij haar leden (en hun gezinsleden) waar mogelijk moet bij staan. Voor de details van de te leveren ondersteuning wordt verwezen naar de Regeling Ondersteuning, die op verzoek via de secretaris kan worden toegestuurd.

Hulpverzoeken dienen in meeste gevallen te worden ingediend bij de secretaris. Specifiek voor ondersteuning aan leden die kampen met psychische en/of lichamelijk klachten, opgelopen tijdens missies, uitzendingen en/of reguliere dienstverrichting, is een aantal leden van de VVC getraind als 'veteranenhelper'. Deze leden kunnen altijd direct worden benaderd zonder tussenkomst van het bestuur.

De getrainde veteranenhelpers zijn:

Ruud de Dood (513-2469)
Kirsten Havinga (525-5868)
Ger de Veth (692-3455)
Piet Weijers (767-9518)

De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DISK-v)

Defensie en vele particuliere organisaties zetten zich in voor de erkenning, waardering en indien nodig de zorg voor veteranen. De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen speciaal voor veteranen en hun relaties. Het gaat daarbij om belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.

Activiteiten kalender 2016

Datum Activiteit Locatie Bijzonderheden Aanvang
18 februari 2016 Veteranen borrel Gouden Bal Parera - 19:00
15 maart 2016 Algemene Leden Vergadering Gouden Bal Parera - 19:00
4 mei 2016 Dodenherdenking Monument Waaigat / Militaire Begraafplaats - Varieert
5 mei 2016 Bevrijdingsborrel Gouden Bal Parera - 19:00
2 juni 2016 Veteranen café Volgt - 19:00
4 augustus 2016 Veteranen café Bijna Thuis - 19:00
23 september 2016 Veteranendag Volgt - Volgt
22 oktober 2016 Snekkentocht Diverse zonder partner 17:00
9 december 2016 Kerst diner Landhuis Ascencion - 17:00

Foto’s

 • 25 september 2015

  25 september 2015

 • Snekkentocht 2015

  Snekkentocht 2015

 • Dodenherdenking 2016

  Dodenherdenking 2016

Contact Formulier

Auto Reply
Dank u voor uw bericht. Wij zullen spoedig reageren.

Signature (Supports HTML)
Kind Regards
The Team